header3.jpg

it Slûske

Doarpskrante It Slûske fan de Rottefalle, utjûn troch it doarpsbelang, ferskynt seis kear yn 't jier. Yn 1980 ferskynde de earste doarpskrante via de stinselmesjine, it kopiearapparaat en wer letter fan de drukkerij. Fan de 28-ste jiergong ôf ferskynt de doarpskrante ek digitaal. 

Redaksje: 

Naam  Telefoonnummer  e-mail adres
Wilco Numan  06-15310400  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hanneke Lansen  0512-341155  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Grytsje van der Molen  06-15213442  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Margreet van der Wal  06-25136515

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Menno van der Heide  06-46116458  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Redaksje-adres:  

Hanneke Lansen, Kompagnonswei 17,   Rottevalle | Tel.: 0512-341155 |  | E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (t.a.v. Hanneke Lansen ) 

Fersprieding:  
Jouke Douwes, de Fintsjes 47, 9221TS de Rottefalle, 0512-341198

44-ste Jiergong: 2023 - 2024

nû. 1:             september 2023

nû. 2:             novimber 2023

nû. 3:              jannewaris 2024

nû. 4:            maart 2024

nû. 5:             maaie 2024

nû. 6:              juni 2024

 

43-ste Jiergong: 2022 - 2023

nû. 1:             september 2022

nû. 2:             novimber 2022

nû. 3:             febrewaris 2023

nû. 4:             maart 2023

nû. 5:             maaie 2023

nû. 6:              juni 2023

  

42-ste Jiergong: 2021 - 2022

It Slûske:       ferskiningsdatum:          kopijdatum:

nû. 1:             septimber         

nû. 2:             novimber

nû. 3:             jannewaris 2022.

nû. 4:             maart 2022

nû. 5:            maaie 2022

nû. 6:             july 2022

 

 41-ste Jiergong: 2020 - 2021

It Slûske:       ferskiningsdatum:

nû. 1:              septimber         

nû. 2:              novimber 2020

nû. 3:             jannewaris 2021

nû. 4:             maart 2021

nû. 5:             juny 2021

nû. 6:             july 2021

 

 40-ste Jiergong: 2019 - 2020

It Slûske:       ferskiningsdatum:

nû 1:                septimber            

nû 2:                novimber                   

nû 3:                jannewaris                        

nû 4:                maart                    

nû 5:                april

nû 6:                juny                                     

 

39-ste Jiergong: 2018-2019

It slûske:     ferskiningsdatum:

nû. 1            oktober

nû. 2            novimber

nû. 3            jannewaris      

nû. 4            maart 2019

nû. 5            maaie 2019

nû. 6            juny 2019                

  

38-ste Jiergong: 2017-2018

It slûske:     ferskiningsdatum:

nû. 1            ein septimber

nû. 2            7 novimber 2017  

nû. 3            16 jannewaris 2018 

nû. 4            maart 2018         

nû. 5            heal maaie 2018 

nû. 6            heal july 2018

37-ste jiergong: 2016 - 2017

It Slûske Ferskiningsdatum*
nr: 1  septimber 2016
nr: 2  novimber 2016
nr: 3  jannewaris 2017
nr: 4  maart 2017
nr: 5 april 2017
nr: 6  juni 2017

36-ste jiergong: 2015 - 2016

It Slûske Ferskiningsdatum*
nr: 1  septimber 2015
nr: 2  novimber 2015
nr: 3  jannewaris 2016
nr: 4  maart 2016
nr: 5  april 2016
nr: 6  juni 2016

35-ste jiergong: 2014 - 2015

It Slûske Ferskiningsdatum*
nr: 1 septimber 2014 
nr: 2 novimber 2014
nr: 3 jannewaris 2015
nr: 4 febrewaris 2015
nr: 5 april 2015
nr: 6 juny 2015

34e jiergong 2013 - 2014

It Slûske Ferskiningsdatum*
nr: 1 septimber 2013
nr: 2 desimber 2013
nr: 3 febrewaris 2014
nr: 4 april 2014
nr: 5 maaie 2014
nr: 6 juny 2014

 33e jiergong 2012 - 2013

It Slûske     Ferskiningsdata

nr. 1:           oktober 2012

nr. 2:          desimber 2012

nr. 3:           febrewaris 2013

nr. 4:           8 maart 2013

nr. 5:           3 maaie 2013

nr. 6:           21 juny 2013

 

32e jiergong 2011 - 2012 

nr. 1: oktober 2011

nr. 2: desimber 2011

nr. 3: febrewaris 2012

nr. 4: april 2012

nr. 5: maaie 2012

nr. 6: july 2012

 

31e jiergong 2010 - 2011  

nr. 1: oktober 2010

nr. 2: desimber 2010

nr. 3:  febrewaris 2011

nr. 4:  april 2011

nr. 5: maaie 2011

nr. 6: july 2011

 

30e jiergong 2009 - 2010

nr. 1: oktober 2009

nr. 2: desimber 2009

nr. 3: febrewaris 2010

nr. 4: april 2010

nr. 5: maaie 2010

nr. 6: july 2010

 

29e jiergong 2008 - 2009

nr. 1: septimber 2008

nr. 2: desimber 2008

nr. 3: jannewaris 2009

nr. 4: maart 2009

nr. 5: maaie 2009

nr. 6: juny 2009

 

28e jiergong 2007 - 2008

 nr. 1: oktober 2007

nr. 2: desimber 2007

nr. 3: jannewaris 2008

nr. 4: maart 2008

nr. 5: maaie 2008

nr. 6: juny 2008

Kopij  

Kopij ynleverje op it redaksje-adres of fia de e-mail. Kopij meistjoere as Word-bijlage yn it lettertype Verdana 10 punts  Kopij dy't nei de kopijdatum ynlevere is, kin spitigernôch net pleatst wurde.  De redaksje hat it rjocht bydragen te wegerjen.  Anonime stikken wurde net pleatst; de skriuwer moat by de redaksje bekend wêze.  

Bedriuwsadvertinsjes:

                1x         3x          6x

1 side     17,00     45,00     90,00

1/2 side  10,00     27,50     55,00

1/3 side    8,00     21,00     42,00

Rotsjes  

Ienmalige advertinsjes fan partikulieren binne fergees.  

 Beteljen fan de advertinsjes:  

De ponghâlder fan doarpsbelang stjoert in rekken.