header4.jpg
Share

Klaasje Postma by de kulturele kommisje de Rottefalle

klaasje postmaDe toanielfoarstelling “Life is beautiful” mei Klaasje Postma en pianiste Pauli Yap, ûnder regy fan Jos Thie, freedtejûn 21 april wie in boppeslach. Klaasje spile Alice Herz-Sommer (1903-2014) in frou dy’t ôffierd wurdt nei it konsentraasjekamp Theresienstadt. Tanksij har pianospyljen koe se hieltiid wer de gaskeamers ûntrinne.
Klaasje fertelt it libbensferhaal fan Alice mei begelieding fan pianiste Pauli dy’t muzyk fan Bach, Beethoven, Schuman en Chopin spile, komposysjes dy’t Herz-Sommer sels spile. It stik past ek moai in dizze tiid oer betinking fan de Dútske oerhearsking yn 1940 – 1945.

Oan ‘e ein fan ‘e jûn wie der it ôfskied fan Jeltsje en Gerrit Lieuwes, Trienke Bouwer en Anneke Gjaltema. Jeltsje wie omstreeks de jieren 70 al lid fan de ‘Bejaardenkommisje”. Yn 1980 feroare dizze namme yn Aldereinkommisje, yn 2000 yn Kulterele kommisje 50+ en letteroan yn de Kulturele Kommisje de Rottefalle. Nei dy lange rige fan jierren fynt Jeltsje it genôch. Ek Gerrit hat genôch foar de kommisje dien. It Lintsje hawwe se al!
Trynke en Anneke hawwe in lang skoft de betsjinning regele en stopje der ek mei.

Lippe Atsma.(foto's Lippe Atsma)

Share

Iris Bosma uit Rottevalle naar de finale van Sjong 2017!

Iris Bosma heeft donderdag 6 april meegedaan aan de voorrondes voor Sjong 2017; het Friese songfestival voor kinderen van 12 t/mibosma 18 jaar.

De jury, bestaande uit zangeres Tet Rozendal en zanger Raynaud Ritsma van de band Vangrail, waren erg enthousiast over haar auditie. Iris is, samen met 8 andere acts, door naar de finale op zaterdagavond 3 juni in de Neushoorn in Leeuwarden. De jury zal bestaan uit Elske DeWall, Tet Rozendal en Piter Wilkens. Daarnaast beoordeelt Jurjen van der Meer wie de tekstprijs krijgt.
Voor die tijd treedt Iris nog op in het programma Noardewyn, dat live uitgestuurd wordt op Omrop Fryslân radio, tv en internet.
 
 
 
 
 
 
 

 

Share

Onthulling oorlogsmonument.

 

oarlochsmonumint2017Als een vuurbal vloog hij door de lucht.
Ik heb het gezien.
Ik hield mijn adem in.
Toen begonnen de bomen te ruisen.

Het was in het midden van de oorlog, 27 juli 1942. Hij was toen een jonge man. Hoewel het "spertijd" was, en dus streng verboden, was hij op vrijerspad geweest. En op dat moment, 2:00 uur in de stikdonkere nacht, bijna weer thuis. En toen gebeurde het.
Op dit moment dat hij het aan de kinderen vertelt is het 50 jaar geleden. Maar tijdens zijn verhaal beleeft hij het opnieuw, alsof het gister gebeurd is. En de kinderen zijn er ook even bij. Ze zien de vuurbal en horen het ruisen van de bomen. 
Adembenemend.
En dat is op zijn beurt ook al weer 25 jaar geleden. Nu staan we hier, bij het vernieuwde monument in de gang van ons splinternieuwe "Werflân". Een nieuwe generatie kinderen hoort de oude verhalen.
Zij zullen de fakkel verder dragen en later ook weer doorgeven. Straks, op 4 mei, zullen deze kinderen uit naam van het hele dorp een krans leggen bij het monument.
Het zal ons helpen niet te vergeten hoe kostbaar onze vrijheid is. 
Tom de Boer (de foto's van JM)Share

Voortvarende Vrouwen sjonge nije Hea-liet

 

hea liet voortvarende vrouwenSaterdeimoarn 18 maart songen ús Rotfalster Voortvarende Vrouwen mei it manlju’s koar de Boazumer Rammen en noch trije jonge famkes it nije Hea liet yn. It liet is skreaun troch Pieter Wilkens. Yn de útstjoering waard û.o. Metsje Keuning ynterviewd.  (Joke vd Zwaag)
(hjir de foto's fan Joke van der Zwaag)

 

Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla