header5.jpg
Share

De konsertpiano foar de doarpstsjerke,

Snein 5 novimber waard de konsertpiano dy’t de “plaatselijke commissie Doarpstsjerke” krigen hie fan de Stichting Uitbreding Rottevalle offisjeel yn gebrûk nommen.
De kommisje fan de Doarpstsjerke  hie foar dizze gelegenheid oan in tal Rotfalster amateurs frege oft hja troch har muzikale meiwurking oan dit iepeningsfeest meiwurkje woene. In moai besette tsjerke seach sadwaande de folgjende optredens:

  • feestpianoEvelien van de Veen op piano;
  • Anna en Margriet Bremer op gitaar;
  • Marjon Lohmann op piano;
  • Vear Noor op hobo;
  • Wijke Bargerbos op piano;
  • Iris Bosma, song mei gitaarbegelieding;
  • Andrea Meijer spile op cello
  • Carla Noor spile ek opcello.

It waard in treflike muzikale middei, dy ’t troch de kommisje ôfsletten waard mei in feestlik hapke en drankje.
JoopM

(sjoch hjir de foto's fan JoopM)

Share

Geart en Syts op 'e fyts

Geart en SytsIt minne waar koe in 150 minsken, dy 't freed te jûn 20 okt nei 't doarpshûs ta setten, net behinderje om de wrâldreizigers Geart Landman en syn freondinne Sytske Bron dêr op útnoeging fan  't bestjoer fan 't doarpshûs fertellen te hearren oer har wederwarichheden fan har reis.
Dizze jonge Rotfalsters ha de easterske helte fan ús wrâld 3 jier lang trochkrúst op harren toerfytsen: earst nei Istanboel, doe in tocht oan de westkant fan Turkije, fan dêr nei Australie, mei in besite fan Geart syn mem sa om en de by de krystdagen fan  2015,  en broer en skoansuske. Letter wer heger op troch Cambodje, Laos, Vietnam, Myanmar nei Sjina en Kirgizië, Oesbekistan, Koerdistan en ik sil der grif noch guon fergetten ha.
Hja leine yn 3 jier tiid sa 'n 30.000 km ôf.  Hja kamen op 21 maaie fan dit jier wer thús.
Hja hiene in moai ôfwikseljend program gearstald en fertelden op in tige ûntspannen wize harren reisferslach. Ek op fragen fanút de seal kamen prachtige, dúdlike  antwurden.
It doel fan harren tocht minsken fan ferskate, ferskillende eftergrûnen te moetsjen en yn de prachtige natoer fan ús wrâld te ferkearen wie folslein oan syn trekken kommen.
In prachtige jûn: Joop Mast.

Share

Jonge, zwarte zwanenkuikens in het hertenkamp

hertenkamp swannenIn het hertenkamp zijn woensdag 18 okt. 5 mooie, grijze zwanenkuikens geboren. Het zwarte zwanenpaar heeft daarmee zijn tweede broedsel dit jaar uitgebroed.
Opde foto ‘s waren 2 kuikentjes bereid zich aan de fotograaf te vertonen.  De de 3 andere kuikentjes lieten zich lekker door mama zwaan verwarmen..

Share

Samen gezellig bezig zijn in de hûskeamer

Op de donderdagsmiddagen willen we graag onze inwoners uitnodigen om in de hûskeamer van het dorpshuis deel te nemen aan activiteiten waar je je in groepsverband mee kunt  vermaken. Te denken valt aan:
Spylkaarten kaart spelen: skutjassen, klaverjassen, tachtigen;           
bordspelen: dammen, schaken,
rummycup, triominos, mens-erger-je-niet;
biljarten: men kan zelfs ondersteuning krijgen van een lid van de biljartclub.
sjoelen;
u  mag natuurlijk niet genoemde spelletjes van thuis meenemen.
Het zou het mooist zijn wanneer u in een groepje komt. Dan weet u zeker dat er meer deelnemers zijn. Maar dat is natuurlijk niet verplicht.  Het mee doen is volkomen gratis, kosteloos. Voor een kopje koffie of thee wordt slechts een muntje van een euro gevraagd.
We willen u graag op de donderdagmiddagen verwelkomen.
Het bestuur dorpshuis it Werflân: Joop Mast

Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla