header2.jpg

Agenda

Datum: vrijdag 28 okt 2016
Tijd: 20:00 - uur
Polyphonia: Najaarsconcert
Datum: zaterdag 29 okt 2016
Tijd: 19:00 - 23:00 uur
HALLOWEEN !!!!!!
Datum: vrijdag 11 nov 2016
Tijd: 19:30 - uur
Rottefalster Sjong & Muzykjûn
Datum: vrijdag 18 nov 2016
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje
Datum: zondag 20 nov 2016
Tijd: 15:00 - uur
Bob Dylan 75 jaar
Datum: zondag 20 nov 2016
Tijd: 15:00 - uur
Piet Kok
Datum: zaterdag 26 nov 2016
Tijd: 20:00 - uur
Najaarsconcert de Bazuin 2016
Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.