header4.jpg

Agenda

Datum: zondag 22 jan 2017
Tijd: 15:00 - uur
Inez Timmer
Datum: woensdag 25 jan 2017
Tijd: 20:00 - uur
Kredyt
Datum: zondag 29 jan 2017
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Expositie Schilderwerk Froukje Kooistra
Datum: zondag 29 jan 2017
Tijd: 15:00 - uur
“Mannen van Naam”
Datum: vrijdag 10 feb 2017
Tijd: 20:00 - uur
kulturele Kommisje
Datum: zondag 26 feb 2017
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Expositie Schilderwerk Froukje Kooistra
Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.