header2.jpg

Agenda

Datum: zaterdag 04 okt 2014
Tijd: 20:00 - uur
Gjalt de Jong en Paul Siemonsma
Datum: dinsdag 07 okt 2014
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Werkcafe
Datum: woensdag 08 okt 2014
Tijd: 20:00 - 23:00 uur
Informatiebijeenkomst MFC
Datum: zaterdag 11 okt 2014
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
Foto expositie Wâldbyld
Datum: zondag 12 okt 2014
Tijd: 15:00 - 18:00 uur
Foto expositie Wâldbyld
Datum: woensdag 15 okt 2014
Tijd: 15:00 - 18:00 uur
Foto expositie Wâldbyld
Datum: donderdag 16 okt 2014
Tijd: 14:00 - uur
Ouderensoos

Joop-2

Yn “It Slûske”, 1983, jaargang 3, no. 3 skreau Alie Atsma-Hunze (silliger), doe foarsitster fan Doarpsbelang dat hja - it bestjoer fan DB - fan de gemeente Smallingerland in skriuwen krigen hienen dêr 't yn meidield waard dat de strjitte noardlik fan de Efterwei de namme fan de Houtkamp takend wie. Lees meer