header7.jpg

Agenda

Datum: donderdag 28 mei 2015
Tijd: 19:00 - uur
Zeilvaarten met "de Rot"
Datum: zondag 31 mei 2015
Tijd: 15:30 - uur
STIM
Datum: donderdag 04 juni 2015
Tijd: 19:00 - uur
Zeilvaarten met "de Rot"
Datum: dinsdag 09 juni 2015
Tijd: 19:30 - uur
Verhalen met muziek
Datum: dinsdag 09 juni 2015
Tijd: 20:30 - uur
Verhalen met muziek
Datum: woensdag 10 juni 2015
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Straatspeeldag
Datum: woensdag 10 juni 2015
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Survivalrun

Joop-2

Yn “It Slûske”, 1983, jaargang 3, no. 3 skreau Alie Atsma-Hunze (silliger), doe foarsitster fan Doarpsbelang dat hja - it bestjoer fan DB - fan de gemeente Smallingerland in skriuwen krigen hienen dêr 't yn meidield waard dat de strjitte noardlik fan de Efterwei de namme fan de Houtkamp takend wie. Lees meer