header1.jpg

Agenda

Datum: vrijdag 27 mrt 2015
Tijd: 19:00 - 22:00 uur
Ofskie Doarpshûs
Datum: vrijdag 27 mrt 2015
Tijd: 19:00 - 22:00 uur
Tentoonstelling it Tiksel
Datum: vrijdag 27 mrt 2015
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje: de Hiele Hannel
Datum: zaterdag 28 mrt 2015
Tijd: 11:00 - 13:00 uur
Tentoonstelling it Tiksel
Datum: zaterdag 28 mrt 2015
Tijd: 11:00 - 13:00 uur
Ofskie "it Tiksel"
Datum: zaterdag 28 mrt 2015
Tijd: 19:00 - 21:00 uur
Color Splash !
Datum: zaterdag 28 mrt 2015
Tijd: 22:00 - 00:30 uur
Color Splash !!!

Joop-2

Yn “It Slûske”, 1983, jaargang 3, no. 3 skreau Alie Atsma-Hunze (silliger), doe foarsitster fan Doarpsbelang dat hja - it bestjoer fan DB - fan de gemeente Smallingerland in skriuwen krigen hienen dêr 't yn meidield waard dat de strjitte noardlik fan de Efterwei de namme fan de Houtkamp takend wie. Lees meer