header7.jpg

Agenda

Datum: zaterdag 01 nov 2014
Tijd: 19:00 - uur
Jeugdsoos:
Datum: zondag 02 nov 2014
Tijd: 15:00 - 16:00 uur
Theaterconcert Waden
Datum: dinsdag 11 nov 2014
Tijd: 17:30 - uur
Sintmaartenoptocht
Datum: woensdag 12 nov 2014
Tijd: 20:00 - uur
Vrouwen van Nu
Datum: vrijdag 14 nov 2014
Tijd: 19:30 - uur
Sjong- en Muzykjûn
Datum: vrijdag 21 nov 2014
Tijd: 20:00 - uur
Nanne Kalma en Ankie v.d.Meer mei "Piter Poot" (Kulturele Kommisje Rottefalle)
Datum: zaterdag 22 nov 2014
Tijd: 14:00 - uur
Intocht Sinterklaas

Joop-2

Yn “It Slûske”, 1983, jaargang 3, no. 3 skreau Alie Atsma-Hunze (silliger), doe foarsitster fan Doarpsbelang dat hja - it bestjoer fan DB - fan de gemeente Smallingerland in skriuwen krigen hienen dêr 't yn meidield waard dat de strjitte noardlik fan de Efterwei de namme fan de Houtkamp takend wie. Lees meer