header2.jpg

Agenda

Datum: zaterdag 01 okt 2016
Tijd: 19:00 - 23:00 uur
Jeugdsoos
Datum: vrijdag 07 okt 2016
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje
Datum: zaterdag 08 okt 2016
Tijd: 19:00 - 23:00 uur
Jeugdsoos
Datum: zondag 09 okt 2016
Tijd: 15:00 - uur
Marjolein Meijers
Datum: zaterdag 15 okt 2016
Tijd: 19:00 - 23:00 uur
Jeugdsoos
Datum: zaterdag 22 okt 2016
Tijd: 19:00 - 23:00 uur
Jeugdsoos
Datum: zaterdag 29 okt 2016
Tijd: 19:00 - 23:00 uur
HALLOWEEN !!!!!!
Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.