header7.jpg

Agenda

Datum: woensdag 22 apr 2015
Tijd: 14:45 - 16:30 uur
Ondertekening Samenwerkings overeenkomst MFC
Datum: vrijdag 24 apr 2015
Tijd: 13:00 - 18:00 uur
Voorjaarsexpositie Aquarellen
Datum: zaterdag 25 apr 2015
Tijd: 13:00 - 18:00 uur
Voorjaarsexpositie Aquarellen
Datum: maandag 27 apr 2015
Tijd: 10:00 - 12:30 uur
Koningsdag
Datum: vrijdag 01 mei 2015
Tijd: 13:00 - 18:00 uur
Voorjaarsexpositie Aquarellen
Datum: zaterdag 02 mei 2015
Tijd: 13:00 - 18:00 uur
Voorjaarsexpositie Aquarellen
Datum: zondag 31 mei 2015
Tijd: 20:00 - uur
STIM

 Joop-2Meikoarten sil ús moaie, âlde doarpsskûtsje wer regelmjittich de Lits op en del gean. Oer de nammejouwing fan de Lits hat yn ien fan Slûskes yn de earste jiergong in ferhandeling stien oer de nammen dy 't oan ferskillende stikken fan de Lits jûn binne. Tom de Boer hat dêr doe mei yn in tekening dúdlikheid oan jûn. .Lês it neifolgjender