header4.jpg

Agenda

Datum: woensdag 04 mei 2016
Tijd: 19:15 - 20:15 uur
deadebetinking 2016
Datum: dinsdag 10 mei 2016
Tijd: 19:00 - 20:30 uur
Actieweek MFC verkoop kaarten
Datum: zaterdag 21 mei 2016
Tijd: 17:45 - uur
Stratenvolleybaltoernooi
Datum: woensdag 25 mei 2016
Tijd: 17:30 - uur
Actie week MFC
Datum: donderdag 26 mei 2016
Tijd: 13:30 - 22:00 uur
Actieweek MFC
Datum: vrijdag 27 mei 2016
Tijd: 13:30 - 21:00 uur
Actieweek MFC
Datum: zaterdag 28 mei 2016
Tijd: 10:00 - 18:00 uur
Actieweek MFC
Share

Joop-2Ferieningsnijs

Genôch ferienings yn ús doarp ha in webside: û.o. de fuotbalklup, de kuorbal-en tennisklup, it toanielselskip de Rottefalle en folle oaren. Dêryn hâlde hja kontakt mei harren eigen efterbannen. Ik soe 't hiel aardich fine dat hja wat yn 't each springende foarfallen koart en dúdlik oan ús webside takomme litte. Wy kinne dan dat artikeltsje mei foto('s) wer trochlinke nei de belutsen klup. Wy wolle bgl. ek wol graach ris in kampioenstiim op ús side sjen litte. Hjir boppeoan stiet in bysûnder gefal dat wy fan 't toanielselskip de Rottefalle trochkrigen: Lydia de Groot wint yn in provinsjaal toanielbarren in prachtige priis: jongste bêste talint.