header7.jpg

Agenda

Datum: vrijdag 30 jan 2015
Tijd: 13:00 - 18:00 uur
Winter Expostie Aquarellen
Datum: vrijdag 30 jan 2015
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje The Frisian Harmonizers
Datum: zaterdag 31 jan 2015
Tijd: 13:00 - 18:00 uur
Winter Expostie Aquarellen
Datum: zaterdag 31 jan 2015
Tijd: 20:00 - uur
Tink om 'e buorlju
Datum: vrijdag 06 feb 2015
Tijd: 19:30 - uur
Kulturele Kommisje: Toaniel mei Wêz Handich
Datum: woensdag 11 feb 2015
Tijd: 20:00 - uur
Informatieavond Doprsfeest t.b.v Buurtverenigingnen
Datum: vrijdag 20 feb 2015
Tijd: 20:00 - uur
Kulturele Kommisje: Folk- en Shantykoar Rolling Home

 Joop-2Meikoarten sil ús moaie, âlde doarpsskûtsje wer regelmjittich de Lits op en del gean. Oer de nammejouwing fan de Lits hat yn ien fan Slûskes yn de earste jiergong in ferhandeling stien oer de nammen dy 't oan ferskillende stikken fan de Lits jûn binne. Tom de Boer hat dêr doe yn in tekening dúdlikheid oan jûn. .Lês it neifolgjende