header7.jpg

Agenda

Datum: woensdag 04 mrt 2015
Tijd: 20:00 - 23:00 uur
Vertelavond
Datum: dinsdag 10 mrt 2015
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Werkcafe maart
Datum: zondag 15 mrt 2015
Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Wisseling expositie B13
Datum: donderdag 19 mrt 2015
Tijd: 20:00 - 23:00 uur
Algemene Ledenvergadering "De laatste eer"
Datum: zaterdag 21 mrt 2015
Tijd: 19:30 - uur
Wêz Handich: Playbackshow
Datum: zondag 22 mrt 2015
Tijd: 15:00 - uur
de Stroatklinkers
Datum: vrijdag 27 mrt 2015
Tijd: 19:00 - 22:00 uur
Tentoonstelling it Tiksel

 Joop-2Meikoarten sil ús moaie, âlde doarpsskûtsje wer regelmjittich de Lits op en del gean. Oer de nammejouwing fan de Lits hat yn ien fan Slûskes yn de earste jiergong in ferhandeling stien oer de nammen dy 't oan ferskillende stikken fan de Lits jûn binne. Tom de Boer hat dêr doe yn in tekening dúdlikheid oan jûn. .Lês it neifolgjende